Πινακίδα Κινδύνου Κ24

Προαναγγελία διπλής κυκλοφορίας

Πρoαναγγελία διπλής κυκλoφoρίας. Η πινακίδα αυτή σημαίνει επικείμενη είσoδo από μoνόδρoμo ή από τμήμα oδoύ πoυ περιλαμβάνει δύo καταστρώματα χωρισμένα ανά κατεύθυνση με μεσαία διαχωριστική νησίδα, σε τμήμα oδoύ με κυκλoφoρία επί τoυ αυτoύ oδoστρώματoς πρoς τις δύo κατευθύνσεις, πρoσωρινά ή μόνιμα
  • Διάσταση πινακίδας: Δ60, Δ90, Δ120
  • Πάχος Αλουμινίου: Π-2, Π-2.5, Π-3
  • Αντανακλαστική μεμβράνη: Τύπου - Ι, Τύπου - ΙΙ, Τύπου - ΙΙΙ
Share

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Οι πινακίδες αυτές είναι κυρίως τριγωνικές. Ο χρωματισμός τους αποτελείται κυρίως από μαύρο σύμβολο (pictogram) σε κίτρινο υπόβαθρο με κόκκινο πλαίσιο. Οι εν λόγω πινακίδες, έχουν ως σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση των οδηγών για κινδύνους, που μπορεί να συναντήσουν στη συνέχεια της πορείας τους. Συνολικά, υπάρχουν 49 τέτοιες πινακίδες, με αρίθμηση Κ-1 έως Κ-44, με υποαριθμήσεις η Κ-1 ως Κ-1α και Κ-1δ, η Κ-2 ως Κ-2α έως Κ-2δ, η Κ-6 ως Κ-6α και Κ-6δ, η Κ-23 ως Κ-23α και Κ-23δ, η Κ-28 ως Κ-28α και Κ-28δ, η Κ-29 ως Κ-29α και Κ-29β και η Κ-38 ως Κ-38α και Κ-38δ.